Hotel Route Inn Hashimoto - Mapa del alojamiento + alrededores

Ichiwaki 4-10-28, 648-0073 Hashimoto